BrewOS

BrewOS käyttöehdot

Nämä ovat BrewOS-palvelun ehdot, jotka sisältävät asiakkaan ja palveluntarjoajan väliset oikeudet ja velvollisuudet palvelun käytön suhteen.

Termit:

  • asiakas on yritys, joka on sopinut palveluntarjoajan kanssa palvelun käytöstä
  • tili on palvelussa käytettävä ryhmä erityyppistä tietoa, jonka avulla asiakkaan tiedot on eristetty toisten asiakkaiden tiedoista
  • käyttäjä on luonnollinen henkilö, joka käyttää palvelua yhden tai useamman asiakkaan valtuuttamana edustajana
  • palveluntarjoaja on Cap de Moine Oy, y-tunnus 2307798-3, käynti- ja postiosoite Kymintie 4 A21, 15140 Lahti
  • sopimus on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus palvelun käytöstä, joka on astui voimaan, kun asiakas rekisteröityi palveluun

1 § Palvelun kuvaus

BrewOS on palvelu, jonka avulla asiakas voi ohjata pienpanimonsa tuotantoa sähköisesti. Palvelu on toteutettu jaetulla palvelimella, jossa kaikkien eri asiakkaiden tiedot ylläpidetään ja käsitellään samoilla laitteistoilla ja ohjelmistoilla, mutta kunkin asiakkaan tiliin liitetyt käyttäjät saavat pääsyn vain tilin omiin tietoihin.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden mm. olutreseptien laatimiseen ja ylläpitoon, sekä niiden pohjalta mahdollisuuden luoda tuotantosuunnitelmia, sekä seurata niiden etenemistä. Samoin, palvelu sisältää raaka-ainevarastojen ja valmisteiden varastokirjanpidon, sekä asiakasrekisterin ja tilaushallinnan sekä niihin integroidut raportointiominaisuudet viranomaisille tehtäviä ilmoituksia varten. Palveluntarjoaja lisää ja kehittää palvelun ominaisuuksia aika-ajoin.

Palvelua käytetään tavanomaisilla internet-selaimilla. Asiakas vastaa itse omista kustannuksistaan, joita palvelun käyttö selaimella synnyttää, kuten internet-yhteydestään, selailuun käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista.

1.1 § Palvelun laatu

Palvelun tuottamiseen käytettävä laitteisto ei ole kahdennettu, joten BrewOS ei voi taata palvelun jatkuvaa ja häiriöntä saatavuutta. Palveluntarjoaja kuitenkin pyrkii pitämään palvelun saatavilla ja virheettömänä jatkuvasti.

Palveluntarjoaja huolehtii tietojärjestelmänsä varmuuskopioinnista kerran vuorokaudessa, jolla mahdollista laitevioista tai vakavista ohjelmistovirheistä johtuvien tietojen menetys saadaan rajattua korkealla todennäköisyydellä korkeintaan 24 tuntiin.

Palvelinten tietoturva pyritään pitämään ammattimaisella tasolla. Palvelimiin ei ole pääsyä kuin palveluntarjoajan valtuuttamilla henkilöillä.

1.2 § Palvelun tuottamat tiedot

Palvelu tuottaa asiakkaalle tietoa, jota se voi hyödyntää mm. raportoinnissaan viranomaisille.

Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelun tuottamat tiedot, joita asiakas ilmoittaa viranomaisille, asiakkailleen tai muille yhteistyökumppaneilleen, olisivat aina täysin virheettömiä. Virheitä saattaa syntyä esimerkiksi asiakkaan käyttäjien näppäilyvirheistä tai ohjelmointivirheestä järjestelmässä. Tämän vuoksi asiakkaalla on velvollisuus varmistaa ilmoittamiensa lukujen virheettömyys aina ennen niiden luovuttamista eteenpäin, ja raportoida havaitsemistaan virheistä palveluntarjoajalle mahdollisten korjausten tekemiseksi.

2 § Hinnat ja maksaminen

Palvelu on maksullinen. Asiakas on velvollinen maksamaan palveluntarjoajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ostettuaan 2.1 §:ssä määriteltyjä käyttöoikeuksia, tai 2.2 §:ssä esiteltyjä palvelukrediittejä.

Mikäli asiakas laiminlyö velvollisuutensa maksaa palveluntarjoajalle, on palveluntarjoaja oikeutettu katkaisemaan palvelun tuotannon asiakkaan osalta menettämättä kuitenkaan oikeuttaan periä sellaisia maksuja, jotka ovat syntyneet ennen palvelun tuotannon katkaisua.

2.1 § Käyttöoikeudet

Palvelun käyttö edellyttää, että asiakas ostaa haluamansa BrewOS-käyttöoikeudet etukäteisesti sivuston tarjoaminen vaihtoehtojen mukaisesti. Käyttöoikeudet käsitellään litramääräisinä. Yksi litra käyttöoikeutta oikeuttaa asiakkaan sekä (a) astioimaan järjestelmällä yhden litran olutta (astiointi), että (b) luovuttamaan vähittäiskauppaan tai anniskeluun yhden litran olutta (luovutus). Järjestelmä pitää erillistä kirjaa yksittäisten käyttöoikeuksien käytöstä astionteihin ja luovutuksiin.

Kun asiakas kirjaa astioinnin, hänen käyttöoikeustilillään tulee olla vähintään astioitava määrä käyttöoikeutta käyttämättä astiointeihin. Vastaavasti, kun asiakas kirjaa luovutuksen, hänellä tulee olla vähintään luovutettu litramäärä käyttöoikeutta käyttämättä luovutuksiin. Näissä tilanteissa palvelu ei salli asiakkaan jatkaa toimenpidettä, ennenkuin hän on hankkinut lisää käyttöoikeutta vähintään siihen määrään, jonka toimenpide edellyttää.

Asiakas voi ostaa useamman kuin yhden käyttöoikeuden kerrallaan ennen edellisen käyttöoikeuden loppumista. Tällöin kaikki käyttöoikeuksien kulutus astiointien ja luovutusten osalta kohdistetaan siihen vanhimpaan käyttöoikeuteen, jossa on edelleen käyttämätöntä käyttöoikeutta jäljellä. Mikäli käyttöoikeutta on vanhimmassa jäljellä vain osa tarvittavasta määrästä, kulutetaan ensin vanhin käyttöoikeus kokonaisuudessaan, ja ainoastaan ylimenevä osa seuraavaksi vanhemmalta käyttöoikeudelta.

Mikäli yksittäisestä käyttöoikeudesta loppuu astiointiin käytettävät litrat, voi asiakas kuitenkin hyödyntää luovutuksiin käyttämättömät litrat luovutuksiin myöhemminkin, sekä päinvastoin.

Mikäli asiakastilillä on käyttöoikeus, jota ei ole kokonaisuudessaan käytetty 12 kuukauden kuluttua sen ostohetkestä, käyttämättä jäänyt käyttöoikeus vanhenee kokonaisuudessaan, eikä sitä enää voida käyttää. Vanheneminen koskee aina sekä astiointiin, että luovutuksiin käytettäviä litroja.

2.2 § Oheispalvelut

Palvelu tarjoaa erilaisia lisämaksullisia oheispalveluita, kuten esim. verkkolaskun lähetys tai asiakasyrityksen luottotietojen tarkistus. Oheispalvelut voidaan ostaa etukäteen ostettavilla palvelukrediiteillä, käyttämällä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen määrän krediittejä.

Palvelukrediitit maksavat aina 1,00 euron plus 9% palvelumaksun (ALV 0) per 100 palvelukreditiittiä, eli 1,09 senttiä + ALV per palvelukrediitti. Tarjolla olevat kertaostokset vaihtelevat. Ostetut palvelukrediitit laskutetaan asiakkaalta, ja ne ylläpidetään BrewOS-asiakastilin palvelukrediittitilillä.

Mikäli asiakastilillä on palvelukrediittejä, joita ei ole kokonaisuudessaan käytetty 12 kuukauden kuluttua niiden ostohetkestä, käyttämättä jääneet palvelukrediitit vanhenevat, eikä niitä voida enää käyttää.

3 § Luottamuksellisuus

Palveluntarjoaja käsittelee asiakkaan tietoja, joita pidetään luottamuksellisina. Palveluntarjoaja ei luovuta millekään kolmannelle osapuolelle aiheetonta pääsyä asiakkaan tietoihin.

Asiakas voi palvelun kautta kuitenkin itse valtuuttaa haluamansa käyttäjät pääsemään tilinsä tietoihin.

4 § Aineettomat oikeudet

Sopimus tai palvelun käyttö ei siirrä mitään aineettomia oikeuksia osapuolten välillä. Kumpikin osapuoli säilyttää oikeudet kaikkiin niihin aineettomiin oikeuksiin, joita sillä oli ennen sopimuksen syntyä ja palvelun käyttöä.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että palveluntarjoaja omistaa kaikki palvelun tuotantoon käytettävien ohjelmistojen tekijänoikeudet, tai on sopinut kolmansien osapuolten ohjelmistojen käytöstä osana palveluntarjontaa. Samoin, asiakas säilyttää kaikki oikeudet omistamiinsa resepteihin ja tuotantosuunnitelmiin, joita se tallentaa palveluun.

5 § Rajoitettu takuu

Palvelu toimitetaan tietokoneohjelmistoilla, joiden jatkuvaa ja virheetöntä toimivuutta ei voida taata. Tämän vuoksi palveluntarjoaja ei takaa ja asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että palvelussa voi esiintyä virheitä tai katkoja ajoittain.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun vapaana virheistä ja jatkuvasti asiakkaan saatavana siinä laajuudessa kuin se on taloudellisesti perusteltua palveluntarjoajalle.

Asiakas ei ole oikeutettu korvauksiin mihinkään suoriin tai epäsuoriin vahinkoihin, jotka syntyvät sille palvelun käytöstä, palvelussa esiintyvistä virheistä tai katkoista, vaikka sellaiset virheet tai katkokset olivat palveluntarjoajan tiedossa.

6 § Riidat osapuolten välillä

Kaikki riidat asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, joita ei muutoin saada ratkaistua ja jotka liittyvät tässä sopimuksessa määriteltyihin osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin, ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia.

7 § Sopimuksen päättyminen

Asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus on voimassa tässä mainituin ehdoin siihen saakka, kunnes jompi kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen antamalla siitä kirjalllisen ilmoituksen palveluntarjoajalle. Asiakkaan irtisanoessa palvelun, palveluntarjoaja poistaa asiakkaan kaikki palveluun syöttämät tiedot ja poistaa asiakkaan pääsyn palveluun. Mikäli asiakkaalla on irtisanomishetkellä käyttämättömiä käyttöoikeuksia, ne vanhenevat.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen antamalla siitä kirjallisen ilmoituksen asiakkaalle 3 kuukautta ennen irtisanomisen astumista voimaan. Mikäli kuitenkin irtinsanominen johtuu asiakkaan oleellisesta tai jatkuvasta sopimusrikkomuksesta tai haitallisesta toiminnasta, joka vaarantaa palvelun tietoturvan tai haittaa palvelun tuotanto merkittävästi, palveluntarjoaja irtisanoa sopimuksen ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Mikäli palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla, on asiakas oikeutettu saamaan korvauksen niistä käyttöoikeuksista, joita sillä olisi ollut irtisanomishetkellä. Korvauksen määrä on käyttämättömän käyttöoikeuden määrän suhde alkuperäiseen käyttöoikeusmäärään kerrottuna asiakkaan käyttöoikeudesta maksamalla kokonaishinnalla.

7.1 § Muutokset sopimusehdoissa

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä palvelun ehtoja antamalla siitä ilmoituksen verkkosivuillaan 30 päivää ennen uusien ehtojen astumista voimaan. Mikäli asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, on se velvollinen irtisanomaan palvelun sopimuksen kirjallisella ilmoituksella ennen uusien ehtojen astumista voimaan. Tällöin asiakkaan osalta noudatetaan alkuperäisiä ehtoja 2 kuukautta ehtojen muutumisesta, jonka jälkeen asiakas on oikeutettu sellaiseen korvaukseen, kuin jos palveluntarjoaja olisi irtisanonut sopiumksen kohdan § 7 mukaisesti.

7.2 § Hintojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintojaan antamalla siitä ilmoituksen verkkosivuillaan 30 päivää ennen uusien hintojen astumista voimaan.

Mikäli hintamuutos ei muuta hinnoitteluperusteita, vaan ainoastaan nostaa palvelussa tarjottavien käyttöoikeuksien hintoja korkeintaan 10 %, eikä palveluntarjoaja ole tehnyt edellistä hinnankorotusta alle kuusi (6) kuukautta sitten, hinnankorotus yksin ei oikeuta asiakasta irtisanomaan sopimusta kohdan 7.1 § mukaisesti.

7.3 § Oikeus tietoihin

Mikäli sopimus päättyy ilman kohdan 7 § mukaista oleellista tai jatkuvaa sopimusrikkomusta tai haitallista toimintaa, voi asiakas pyytää omien tietojensa palveluun tallentamiensa tietojen saamista sähköisenä kopiona. Palveluntarjoaja toimittaa tällöin tiedot asiakkalle yhteisesti sovittavassa muodossa ja tavalla, ja veloittaa asiakasta tietojen hakemiseen ja toimittamiseen kuluvasta työajasta tuntiperusteisesti. Tuntihintana käytetään tällöin 120 euroa / tunti (ALV 0), elleivät osapuolet muuta sovi.

Sivua viimeksi päivitetty 2.4.2024 11:05